ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG WEBSITE

Điều khoản sử dụng website Nhà Cái Uy Tín 23 dưới đây quy định các điều khoản ràng buộc bạn khi sử dụng các dịch vụ. Thuật ngữ “Bạn” và/hoặc “Người sử dụng” sau đây được gọi chung để chỉ tới những người sử dụng các dịch vụ. Vui lòng nghiên cứu kỹ và lưu lại một bản Điều khoản sử dụng này.

1. Chấp Nhận Điều Khoản

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý và cam kết tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng ngừng sử dụng trang web ngay lập tức.

2. Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ Website

Điều khoản sử dụng này áp dụng cho tất cả các cá nhân, tổ chức truy cập và sử dụng Website. Bạn cam kết sử dụng trang web chỉ cho mục đích hợp pháp và theo đúng các quy định và điều khoản được đề cập trong tài liệu này.

Điều khoản sử dụng website
Điều khoản sử dụng website Nha cai uy tin 23

3. Bản Quyền và Sở Hữu Nội Dung

Mọi nội dung trên trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn đến văn bản, hình ảnh, video, là tài sản của chúng tôi và được bảo vệ bởi bản quyền. Sử dụng, sao chép, hay phân phối nội dung này mà không có sự cho phép là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi.

4. Quyền và nghĩa vụ của Người dùng

Quyền của Người dùng

  • Truy cập và sử dụng các thông tin, dịch vụ có trên Website theo quy định của Điều khoản sử dụng này.
  • Yêu cầu hỗ trợ từ Nhà Cái uy Tín 23 trong quá trình sử dụng Website.

Nghĩa vụ của Người dùng

  • Tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và Điều khoản sử dụng này.
  • Không sử dụng Website vào các mục đích bất hợp pháp, trái đạo đức hoặc vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.
  • Không thực hiện các hành vi gây ảnh hưởng đến hoạt động của Website Nhà cái uy tín 23
  • Chịu trách nhiệm về nội dung thông tin mà mình đăng tải lên Website Nhà cái uy tín 23

5. Thông Tin Cá Nhân

Khi bạn cung cấp thông tin cá nhân, bạn đồng ý rằng thông tin đó có thể được thu thập và sử dụng theo chính sách bảo mật của chúng tôi.

6. Bảo Mật Thông Tin Tài Khoản

Nếu bạn có một tài khoản trên trang web, bạn chịu trách nhiệm duy trì bảo mật thông tin tài khoản của mình và bạn đồng ý thông báo cho chúng tôi ngay lập tức về bất kỳ vi phạm bảo mật hoặc sử dụng trái phép nào.

7. Liên Kết Đến Trang Web Bên Ngoài

Trang web có thể chứa liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của bất kỳ trang web nào khác mà bạn có thể truy cập thông qua liên kết từ trang web của chúng tôi.

8. Sự Thay Đổi Trong Điều Khoản

Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện này từ thời gian này sang thời gian khác. Mọi thay đổi sẽ được thông báo trên trang web của chúng tôi.

9. Quyền Lợi và Trách Nhiệm

Chúng tôi giữ quyền lợi từ chối hoặc hủy bỏ quyền truy cập của bạn vào trang web bất cứ lúc nào nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong tài liệu này.

10. Giới Hạn Trách Nhiệm

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc liên quan đến việc sử dụng trang web.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến về điều khoản sử dụng của chúng tôi, vui lòng liên hệ qua email hoặc số điện thoại dưới đây:

Trân trọng!

BQT Nhà Cái Uy Tín 23